Podjetje

TRANSPARENTNO PODJETJE

Organi družbe

Upravni odbor (datum imenovanja 27. 5. 2021)

Bruno Pascoli
Predsednik upravnega odbora od 30. 11. 2021
Nadomestna izjava

Aniello Semplice
Član upravnega odbora in generalni direktor
Nadomestna izjava

Narciso Gaspardo
Član upravnega odbora
Nadomestna izjava

Angelo Costa
Član upravnega odbora
Nadomestna izjava

Federica degli Ivanissevich
Članica upravnega odbora od 22. 11. 2021
Nadomestna izjava


Svet revizorjev

Alberto Cappel
Predsednik - datum imenovanja 27. 10. 2020
Nadomestna izjava

Silvano Galeotto
Redni član sveta revizorjev - datum imenovanja 27. 10. 2020
Nadomestna izjava

Andrea Missana
Redni član sveta revizorjev - datum imenovanja 27. 10. 2020
Nadomestna izjava

Raffaele Maria Cucchi
Nadomestni član sveta revizorjev - datum imenovanja 27. 10. 2020
Nadomestna izjava

Alessandro Pampuri
Nadomestni član sveta revizorjev - datum imenovanja 27. 10. 2020
Nadomestna izjava

Vrste upravnih postopkov

TPL FVG Scarl glede na naravo svoje dejavnosti ne izvaja upravnih postopkov, še manj pa takih, ki bi odstopali od rednih postopkov.

Prek izrecno pooblaščenega osebja opravlja nadzor nad veljavnostjo vozovnic v skladu z določili 35. člena Deželnega zakona FJK št. 23 z dne 20. avgusta 2007.

Podrobne informacije o opravljanju te funkcije in o upravnih kaznih so na voljo v Pravilniku o zagotavljanju storitev, ki je na voljo v rubriki Informacije o potovanju na spletni strani podjetja.

Javna naročila

Kot je določeno v pogodbi o zagotavljanju javnega prevoza potnikov, sklenjeni z deželo FJK dne 15. novembra 2019, TPL FVG Scarl kot konzorcij zagotavlja storitve prek podjetij, ki so povezana v konzorcij; zato TPL FVG Scarl od podpisa pogodbe o zagotavljanju storitev ni objavljala javnih razpisov za naročanje storitev, blaga, gradenj in del.

Podrobnejše informacije so na voljo v objavah posameznih podjetij, povezanih v konzorcij, vključno z njihovimi registri dobaviteljev.

Transparentnost pogodb

L. 190/2012

Ob upoštevanju 32. odstavka 1. člena Zakona št. 190 z dne 6. 11. 2012, 1. odstavka 37. člena Zakonske uredbe št. 33 z dne 14. 3. 2013, sklepa Organa za nadzor nad javnim naročanjem gradenj, blaga in storitev (AVCP) št. 26 z dne 22. 5. 2013, uradnega sporočila predsednika Organa za nadzor nad javnim naročanjem gradenj, blaga in storitev (AVCP) z dne 13. 6. 2013

V tej rubriki so objavljene informacije iz navedene zakonodaje v obliki datotek v formatu xml, ki so prosto dostopne.

Podatki za leto 2022

Podatki za leto 2021

Podatki za leto 2020

Podatki za leto 2019

Podatki za leto 2018

Podatki za leto 2017

Subvencije, prispevki, nepovratna sredstva ali ugodnosti

TPL FVG Scarl v okviru opravlja nalog v javnem interesu na institucionalni ravni ne dodeljuje subvencij, prispevkov, nepovratnih sredstev in finančnih pomoči podjetjem ter na zagotavlja nikakršnih ekonomskih ugodnosti javnim in zasebnim posameznikom in subjektom.

Računovodski izkazi

TPL FVG Scarl zagotavlja storitve javnega potniškega prometa na območju Furlanije-Julijske krajine od 11. junija 2020. Zato izkazuje poslovne izide od leta 2020 dalje.

Letni računovodski izkaz 2021

Letni računovodski izkaz 2020

Nudene storitve

Obračunani stroški: vsi podatki, povezani z obračunanimi stroški storitev, ki so bile zagotovljene uporabnikom, so na voljo v razdelku Računovodski izkazi

Zadovoljstvo strank: Vodnik po storitvah

Kolektivna tožba: zoper družbo ni tožb, ki bi jih vložili imetniki skupnega pravnega interesa z enakim ciljem.

Programski dokumenti za javna dela

TPL FVG Scarl ne izvaja javnih del.

Okoljske informacije

TPL FVG zagotavlja storitve javnega prevoza potnikov prek podjetij, ki so združena v konzorcij, zato nima neposrednega vpliva na okolje. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnih straneh posameznih podjetij, ki so združena v konzorcij.

Druge vsebine

Pravica do dostopa do informacij javnega značaja

5. člen Zakonske uredbe št. 33/2013 je uvedel nov pravni institut, in sicer t. i. »pravico do dostopa do informacij«, ki vsakomur zagotavlja pravico do dostopa do podatkov in dokumentov, ki jih hrani družba (tako imenovani splošni dostop), poleg tistih, ki jih je dolžna objavljati, v skladu z omejitvami v zvezi z varstvom pravnih interesov na podlagi določb 5.a člena in smernic italijanskega državnega organa za preprečevanje korupcije ANAC.

Pravico do splošnega dostopa do informacij je mogoče uveljavljati za podatke in dokumente, ki jih hranijo javne uprave, poleg tistih, katerih objava je obvezna.

Zahteva za dostop do informacij:
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Zahteva za ožji dostop do informacij javnega značaja

Zahtevke za dostop do informacij javnega značaja je treba poslati vodji tajništva upravnega odbora z uporabo zgoraj navedenega obrazca:

  • na naslov elektronske pošte z digitalnim potrdilom: protocollo@cert.tplfvg.it
  • s priporočeno pošto s povratnico na naslov Via Caduti di An Nasiriyah 6, 34170 Gorica GO
  • na naslov elektronske pošte info@tplfvg.it

Nosilec nadomestnega pooblastila, na katerega se je mogoče obrniti v primeru zamude z odgovorom ali neodzivnosti, je generalni direktor družbe.

Register dostopov

Show main menu