Vožnja

SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI

V tej rubriki so zbrane vse potnikom koristne informacije: pravila za vstopanje na vozila, pravila za prevoz prtljage in koles, varnostna priporočila za invalidne osebe ali za potovanje z otroki ali s hišnimi ljubljenčki.

regolamento-soloIMG.png


 • SPLOŠNA PRAVILA

  Vozovnice, kazni in pravice potnikov

  SPLOŠNA PRAVILA

  Za vožnjo z avtobusi TPL FVG je potrebna veljavna (vrednostna ali terminska) vozovnica, ki jo je treba hraniti nepoškodovano ves čas trajanja vožnje in jo na zahtevo pokazati kontrolnemu osebju.

  Vozovnice so veljavne le, če so validirane. Validirati jih je treba takoj po vstopu na avtobus na ustreznih napravah, z izjemo vozovnic, kupljenih prek spleta (internet, SMS ali aplikacije) in vnaprej izpolnjenih terminskih vozovnic, ki imajo že navedene datume veljavnosti.

  Veljavne so:

  • papirnate vozovnice, validirane takoj po vstopu na avtobus;
  • vozovnice, kupljene prek spleta pred vstopom na avtobus (prek aplikacije, sporočila SMS, spletnega nakupa), za katere je treba imeti potrdilo o nakupu ali sporočilo s potrditvijo nakupa;
  • vnaprej izpolnjene terminske vozovnice (ki jih na avtobusu ni treba validirati);
  • terminske vozovnice, ki niso vnaprej izpolnjene (z ročno zabeleženim imenom in priimkom ter obdobjem veljavnosti), ki jih je treba validirati ob prvi vožnji takoj po vstopu na avtobus.

  Kupljene nevalidirane vrednostne vozovnice nimajo roka trajanja, zato jih je mogoče uporabiti tudi v primeru zvišanja cene, brez potrebe po plačilu morebitne razlike v ceni.

  Neizpolnjene petnajstdnevne in mesečne terminske vozovnice, ki so kupljene med letom in niso porabljene do roka zapadlosti, je mogoče zamenjati, če so nepoškodovane, do junija v letu po izteku veljavnosti.

  POZOR

  Niso veljavne: vrednostne in terminske vozovnice, ki niso validirane tik po vstopu na avtobus (oziroma pred naslednjo postajo), kot tudi ne poškodovane, umazane, raztrgane, prerezane, nečitljive vozovnice in tiste, ki so validirane na mestih, ki niso posebej za to predvidena, oziroma so, z izjemo večkratne vozovnice, validirane večkrat.
  O okvari validacijske naprave na avtobusih TPL FVG je treba takoj obvestiti voznika.

  TPL FVG zagotavlja državljanom temeljno pravico do mobilnosti z uvedbo integriranega sistema povezav po vsej regiji.

  Pri zagotavljanju storitve ne sme prihajati do kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na spol, raso, jezik, veroizpoved, poreklo ali politično prepričanje.

  Zavedajoč se svoje vloge ter družbene, okoljske in ekonomske odgovornosti, TPL FVG spodbuja dejanja in vedenja, ki so skladna in združljiva z vrednotami, kulturo in pričakovanji območja ter kot taka prispevajo k njegovemu razvoju, blaginji in modernizaciji.

  Od vstopa na avtobus do izstopa z njega TPL FVG povrne škodo, ki potniku nastane iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati odgovornosti družbe, razen tiste, ki je nastala zaradi potnikove malomarnosti ali neprevidnosti ali zaradi neupoštevanja pravil iz tega pravilnika.

  TPL FVG zagotavlja enako obravnavo med različnimi kategorijami uporabnikov v vseh geografskih območjih, kjer je storitev na voljo.

  TPL FVG je sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa do storitev in do prometne infrastrukture starejšim in osebam z omejeno mobilnostjo.

  TPL FVG zagotavlja neprekinjeno in redno izvajanje storitev javnega potniškega prometa ter ustrezne nadomestne storitve, v kolikor je to potrebno, z izjemo primerov, ko sta delovanje storitve oziroma varnost potnikov ogrožena zaradi zunanjih dejavnikov, neugodnih vremenskih razmer, naravnih katastrof ali zaradi višje sile.

  V primeru stavke zaposlenih bo TPL FVG zagotovila izdatno in pravočasno obveščanje v skladu z veljavnimi predpisi po vseh razpoložljivih kanalih. Družba v vsakem primeru zagotavlja izvajanje storitve od 6.00 do 9.00 in od 13.00 do 16.00.

  Pravice potnikov v Evropski uniji

  • Podjetja, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov in postaje morajo zagotavljati informacije o pogojih storitve tako pred kot med vožnjo. Potniki imajo pravico do obveščenosti o prekinitvi zagotavljanja storitve kot tudi o predvidenih časih odhodov in prihodov takoj, ko so na voljo.
  • Potniki, ki se odločijo, da ne bodo odpotovali, imajo pravico do vračila cene vozovnice in po potrebi do brezplačnega povratka do vstopne postaje (velja pri vožnjah, daljših od 250 km, z zamudo najmanj 2 uri).
  • Potniki imajo pravico do preusmeritve proti drugi končni postaji čim je mogoče in brez dodatnih stroškov (pri vožnjah, daljših od 250 km).
  • Potniki imajo pravico do hrane in pijače, če je na voljo, v primeru zamude najmanj 2 ur in razdalje najmanj 250 km.
  • Potniki lahko zahtevajo vračilo cene vozovnice do višine 50 % v primeru odpovedi potovanja ali zamude, daljše od 2 ur (velja za vožnje, daljše od 250 km).
  • Prevoznik je odgovoren do potnikov in njihove prtljage v primeru izgube ali poškodbe (velja za vožnje, daljše od 250 km).
  • Potniki imajo pravico do hitrega in dostopnega sistema za obravnavo pritožb.

  Potniki imajo pravico do popolne uporabe in učinkovitega izvrševanja veljavne evropske zakonodaje.

  V primeru neupoštevanja pravil iz Splošnih prevoznih pogojev se kršitelja kaznuje z upravnimi kaznimi, ki jih določa zakon. 

  Pri prevozu brez veljavne vozovnice, s poteklo časovno omejeno vozovnico, spremenjeno vozovnico, nevalidirano ali večkrat validirano vozovnico, poteklo terminsko vozovnico ali v primeru drugih nepravilnosti, ki jih ugotovi kontrolno osebje, se kršiteljem izrečejo naslednje kazni:

  • plačilo vozovnice po redni ceni
  • plačilo upravne kazni v višini najmanj 70 € in največ 210 €, z možnostjo znižanega plačila po 7. členu Deželnega zakona št. 1 z dne 17. januarja 1984. Višina kazni je objavljena na spletni strani tplfvg.it.

  V primeru storitve istovrstnega prekrška dvakrat v istem koledarskem letu, se predvidena upravna kazen zviša za polovico zneska.

  Kontrolno osebje ponarejeno vozovnico zaseže.

  Če ob kontroli nimate pri sebi terminske vozovnice (kupljene pred datumom preverjanja), jo lahko v 5 dneh predložite in plačate le kazen v višini 5 evrov.

  Kazen je mogoče plačati neposredno kontrolnemu osebju ob izdaji ustreznega potrdila o plačilu. Preiskovalci iz nadzornih ustanov ali drugih zunanjih organizacij niso vedno pooblaščeni za pobiranje kazni.

  V PRIMERU UPORABE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA BREZ VOZOVNICE ALI S POTEKLO ČASOVNO OMEJENO VOZOVNICO (MESTNE LINIJE), VALIDACIJE VOZOVNICE ŠELE OB VSTOPU KONTROLNEGA OSEBJA, NEVALIDIRANE ALI VEČKRAT VALIDIRANE VOZOVNICE, NIŽJE VREDNOSTI VOZOVNICE OD TRASE ALI DRUGAČNE TRASE OD TISTE, KI JE NAVEDENA NA VOZOVNICI Od 50 € do 210 €, znižana cena 70 €, poleg plačila vozovnice med začetno in končno postajo dane trase; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen zviša za polovico.
  V PRIMERU, DA KONTROLNO OSEBJE UGOTOVI PONAREJENE ALI SPREMENJENE VOZOVNICE Od 50 € do 210 €, znižana cena 70 €, poleg plačila vozovnice med začetno in končno postajo dane trase, brez poseganja v določbe 42. člena Zakonske uredbe št. 42 z dne 31. 12. 1999 »Dekriminalizacija manjših kaznivih dejanj in reforma sistema kazenskih sankcij«, ki določa upravno kazen v višini 103 € do 619 €, Deželni zakon št. 1/84 ter člena 462 (ponarejanje vozovnic) in 465 (uporaba ponarejenih vozovnic) Kazenskega zakonika; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen zviša za polovico. Ponarejeno vozovnico kontrolno osebje zaseže.
  V PRIMERU POZABLJENE TERMINSKE VOZOVNICE, KI JE BILA PRED KONTROLO REDNO PODALJŠANA 5€
  V PRIMERU POTNIKOV, KI SE VEDEJO V NASPROTJU S PRAVILI, VELJAVNIMI NA AVTOBUSIH, VKLJUČNO S KRŠENJEM HIGIENSKIH ZAHTEV Od 20 € do 108 €, znižana cena 35 €, poleg plačila povzročene škode; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen zviša za polovico.
  V PRIMERU KRŠENJA PREPOVEDI KAJENJA V JAVNIH PROSTORIH Od 27 € do 275 €, višina kazni se podvoji, če je kršitev storjena v navzočnosti nosečnice, dojenčka ali otroka, mlajšega od 12 let (7. člen Zakona št. 584/75, 51. člen Zakona št. 3/2003 ter naknadne spremembe in dopolnitve).

  Če kršitelj ne plača kazni ob ugotovitvi prekrška, lahko dolgovani znesek znižane kazni plača v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga na naslednje načine:

  • plačilo na eni od pooblaščenih blagajn, katerih seznam je objavljen v ustrezni rubriki na tej strani;
  • poštna nakaznica ali plačilo na poštni račun Tpl Fvg, naveden na spletni strani tplfvg.it, odprt na ime Tpl Fvg Scarl | Via Caduti di An Nasiriyah 6 | 34170 Gorica.

  Če plačila ne izvedete na način in v rokih, določenih s predpisi, Tpl Fvg ukrepa v skladu z zakonom.

  Pritožbe

  Če ste prejeli kazen in ne nameravate izkoristiti možnosti znižanega plačila, lahko v 60 dneh od vročitve zoper kazen vložite pritožbo. Pošljete lahko pisni ugovor ali zaprosite za zagovor pred komisijo za pritožbe Tpl Fvg.

  Pritožbe, ugovore in zahtevke za zagovor pred komisijo pošljite na Tpl Fvg:

  • prek elektronske pošte z digitalnim potrdilom (PEC), na naslov protocollo@cert.tplfvg.it;
  • s priporočeno pošto s povratnico z obvestilom o prejemu na naslov: Tpl Fvg Scarl | Via Caduti di An Nasiriyah 6 | 34170 Gorizia. 

  Izgubljeni predmeti, najdeni na avtobusih, so na voljo za prevzem v pristojnem območnem uradu za najdene predmete.

  Prevzeti jih je mogoče do zadnjega dne v mesecu po njihovi najdbi. Nato so predmeti predani uradu za izgubljene predmete v mestu, kjer je sedež občine.Če lastnik predmeta ne more prevzeti osebno, mu ga TPL FVG na njegove stroške pošlje s priporočeno pošto na sedež občine, kjer ima stalno prebivališče.

  Podrobnejše informacije so na voljo na strani Izgubljeni predmeti

  Na avtobusih TPL FVG imajo pravico do brezplačne vožnje:

  • pripadniki lokalne policije, oblečeni v uniformo in v mejah prevozov znotraj občinskega ozemlja v njihovi pristojnosti;
  • častniki in agenti državne policije, karabinjerjev, finančne straže, pravosodne policije, luške kapitanije, gozdne straže Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, oblečeni v uniformo in s službeno izkaznico, ki so jo izdala odgovarjajoča poveljstva, izključno za službene potrebe in za zagotovitev varnosti potnikov med potjo;
  • uslužbenci oddelka za kontrole in nadzor pri Deželi Furlaniji - Julijski krajini, opremljeni s službeno izkaznico;
  • otroci do dopolnjenega 10. leta starosti v spremstvu družinskega člana z veljavno vozovnico (za vse informacije si oglejte rubriko Potovanje z otroki). 

  Za načine nakupa vrednostnih in terminskih vozovnic si oglejte rubriko CENE

 • TVOJE POTOVANJE

  Vse koristne informacije o prevozih

  TVOJE POTOVANJE

  Za vstop

  Na vseh postajah TPL FVG se avtobus ustavi na zahtevo, z izjemo končnih. Ko opazite, da se avtobus približuje postaji, z roko nakažite, da želite vstopiti.

  Na avtobus se ne sme vstopati in z njega izstopati izven temu namenjenih postajališč ali takrat, ko avtobus po postanku že spelje.

  Največje število potnikov, ki jih posamezni avtobus lahko sprejme, je vedno navedeno v vozilu.

  Za izstop

  Na izstop z avtobusa na postajališčih (z izjemo končnih postaj) je treba opozoriti voznika s predčasnim pritiskom gumba za izstop. Na izstop z avtobusa na postajališčih (z izjemo končnih postaj) je treba opozoriti voznika s predčasnim pritiskom gumba za izstop. 

  Osebe z omejeno mobilnostjo, ki potujejo brez spremstva, lahko na avtobus vstopijo in z njega izstopijo le na temu namenjenih postajališčih, ki so označena z ustreznim znakom. Vse informacije o prevozu oseb z omejeno mobilnostjo so na voljo v USTREZNI RUBRIKI.

  Na avtobusih TPL FVG se vozijo brezplačno:

  • otroci do dopolnjenega 10. leta starosti v spremstvu družinskega člana z veljavno vozovnico.Za družinske člane štejejo biološki starši, rejniki in sorodniki v drugem kolenu (stari starši, bratje in sestre po dopolnjenem 14. letu starosti).

  V primeru kontrole morate kontrolnemu osebju na zahtevo pokazati osebni dokument otrok, ki potujejo z vami. Od vas lahko zahtevajo tudi potrditev sorodstvenega razmerja z mladoletno osebo.

  Prevoz otroških vozičkov je na avtobusih TPL FVG brezplačen. Lahko jih vzamete s seboj na avtobus pod pogojem, da izpolnjujejo zakonske zahteve in pod vašo polno odgovornostjo, vključno z morebitno škodo, ki jo lahko povzročite premoženju podjetja ali drugim osebam in stvarem.

  Na mestnih avtobusih

  Število potnikov, ki lahko vstopijo na avtobus z otroškim vozičkom, ni omejeno, pod pogojem, da se voziček pred vstopom zloži in zapre ter je tako shranjen ves čas vožnje.Med vožnjo je treba voziček postaviti tako, da ne ovira vstopanja in izstopanja z avtobusa ter da nikakor ne ogroža varnosti otroka ali drugih potnikov ter ne onemogoča gibanja oseb po avtobusu in delovanja vrat.Otroški vozički lahko ostanejo odprti le na mestih, ki so namenjena tudi osebam z omejeno mobilnostjo in so označena s posebnimi znaki. V tem primeru morajo biti vsi sistemi za zadrževanje otrok in zaporo koles aktivirani; morebitnih zadrževalnih pasov na avtobusu se ne sme uporabiti. Otroške vozičke je treba pomakniti ob rob območja, tako da ne zasedajo sredinskega prehoda na avtobusu in drugih prehodnih območij.

  Število odprtih otroških vozičkov, ki smejo vstopiti na avtobus, je odvisno od prostora, ki je na voljo na vsakem avtobusu, v nobenem primeru pa ne več kot dva.

  Če na avtobus hkrati vstopi oseba z otroškim vozičkom in invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo z invalidskim vozičkom, ima slednja vselej prednost tako pri vstopu kot pri mestih, ki so na voljo. V vseh drugih primerih potnik, ki je že na avtobusu, ohrani prostor in prednost.

  Pri vstopu in izstopu z otroškim vozičkom je treba uporabiti vrata, označena z znakom otroškega vozička, ki se vselej nahajajo ob prostoru, namenjenemu za vozičke. Za otroke v otroških vozičkih ni predvidena uporaba ploščadi, klančin ali dvigal.

  Na primestnih avtobusih

  Na primestnih avtobusih morajo biti otroški vozički vedno zloženi in pospravljeni v prtljažnem prostoru ves čas trajanja vožnje.

  Vaš hišni ljubljenček lahko potuje z vami brez plačila dodatne vozovnice. Vso pot ga morate nadzirati, saj ste na avtobusu sami odgovorni za škodo, ki jo povzroči ljudem ali stvarem.

  Poskrbeti morate, da ne maže in ne moti drugih potnikov ter da ne povzroča škode potnikom ali vozilu. Če do tega pride, ste dolžni plačati odškodnino za povzročeno škodo, za katero TPL FVG nikakor ne odgovarja.

  Pravila za prevoz hišnih ljubljenčkov

  • Osebje avtobusa lahko po lastni presoji odstrani hišnega ljubljenčka z avtobusa v primeru gneče ali če žival moti druge potnike ali ogroža varnost, pri čemer potnik ni upravičen do vračila cene vozovnice.
  • Prevoz hišnih ljubljenčkov, med katerimi je očitna sovražnost, ni dovoljen; v tem primeru vas osebje avtobusa lahko zaprosi, da izstopite.
  • Če ste alergični, lahko o tem obvestite voznika in ga prosite, da prepreči vstop hišnih ljubljenčkov na avtobus. Če so hišni ljubljenčki že na avtobusu, ne morete zahtevati, da izstopijo; lahko se kljub temu odločite vstopiti in se umaknete daleč stran od živali, ali pa počakate naslednji avtobus.
  • Psi morajo biti med vožnjo na povodcu in imeti morajo nagobčnik, z izjemo psov vodnikov slepih oseb in majhnih psov v torbici, kletki ali košari, v kateri mora biti pes v celoti zaprt, tako da ni v stiku z okolico.
  • Mačke in druge majhne hišne ljubljenčke je treba prevažati v ustreznih kletkah. V njih mora biti žival v celoti zaprta, tako ni v stiku z okolico.
  • Vstop na avtobus z vozički za hišne ljubljenčke je prepovedan.
  • Hišni ljubljenčki ne smejo zasedati dodatnega sedeža poleg tistega, ki ga zaseda njihov lastnik.
  • Potniki, ki potrebujejo psa vodnika, lahko vstopijo ali izstopijo pri katerih koli vratih.

  Prevoz več kot dveh hišnih ljubljenčkov na istem avtobusu, poleg morebitnih psov vodnikov, ni nikoli dovoljen.  

  Potniki z veljavno vozovnico imajo pravico do brezplačnega prevoza prtljage.

  Na mestnih avtobusih

  Najdaljša stranica ročne prtljage ne sme presegati 70 cm, vsota dveh krajših stranic pa ne 85 cm.

  Na mestnih avtobusih je dovoljen prevoz ročne prtljage, ki presega mere iz prejšnje točke, ali dodatne prtljage poleg navedene, ob nakupu redne vozovnice za vsak večji oziroma dodaten kos prtljage. Na mestnih avtobusih ni nikoli dovoljen prevoz več kot treh kosov prtljage na potnika, tudi če so njihove mere znotraj navedenih vrednosti.

  Na primestnih avtobusih

  Največje mere ročne prtljage, ki jo je treba shraniti v prostor nad sedežem, so 40 x 30 x 15 cm (izjema so risarske torbe).

  Na primestnih avtobusih s prtljažnim prostorom je glede na razpoložljivi prostor možen brezplačen prevoz dodatnega kosa prtljage (poleg ročne). Mere prtljage ne smejo presegati 70 x 50 x 30 cm. Prtljago se pospravi v prtljažni prostor do zapolnitve prostora, ki je na voljo, na vsakem kosu prtljage pa morajo biti čitljivo napisani ime, naslov in telefonska številka lastnika.

  Za vsak dodaten kos prtljage je treba kupiti redno vozovnico (poleg vozovnice za potnika), do zapolnitve razpoložljivega prostora in znotraj največjih dovoljenih mer.

  Na primestnih avtobusih je dovoljen brezplačen prevoz smuči, enojnih smuči, smučarskih desk, krpelj in druge smučarke opreme (kot so smučarski čevlji in čelade), če so shranjeni v ustreznih vrečah v prtljažnem prostoru do zapolnitve razpoložljivega prostora.

  Osebje avtobusa lahko po lastni presoji prepove prevoz prtljage, za katero meni, da je prevelika ali da lahko ogroža varnost med vožnjo ali varnost potnikov. Prevoz prtljage brez spremstva ni nikoli dovoljen.

  TPL FVG nikoli ne odgovarja za izgubo, krajo ali zamenjavo prtljage.

  Med prtljago je prepovedano prevažati nevarno, škodljivo ali vnetljivo blago ali snovi. V primeru škode, povzročene osebam ali predmetom zaradi prtljage ali njene vsebine, lahko TPL FVG zahteva od potnika povračilo stroškov.

  Pravila za prevoz prtljage:

  • Prtljago je treba shraniti v temu namenjeni prostor nad sedežem, če je tak prostor na avtobusu predviden.
  • Potnik ne sme nikoli prevažati več kot 3 kose prtljage, tudi če so njihove mere znotraj navedenih vrednosti.
  • Osebje avtobusa lahko po lastni presoji prepove prevoz prtljage, za katero meni, da je prevelika ali da lahko ogroža varnost med vožnjo ali varnost potnikov.
  • Prevoz prtljage brez spremstva ni nikoli dovoljen.
  • Med prtljago se ne sme prevažati nevarnih, škodljivih ali vnetljivih snovi ali blaga. V primeru škode, povzročene osebam ali predmetom zaradi prtljage ali njene vsebine, lahko TPL FVG zahteva od potnika povračilo stroškov.

  Na MESTNIH AVTOBUSIH:
  je dovoljen izključno prevoz zloženih zložljivih koles v posebnih torbah brez ostrih robov, ki po mnenju osebja avtobusa, po velikosti in obliki nikakor ne ogrožajo varnosti med vožnjo in varnosti drugih potnikov, gibanja potnikov po avtobusu in delovanja vrat.Torbe je treba postaviti na mesto, ki je namenjeno osebam z omejeno mobilnostjo (če tega prostora še ne zasedajo invalidski ali otroški vozički) in jih pomakniti ob steno.

  Prevoz električnih ali navadnih skirojev ali podobnih vozil (električna enokolesa, dvokolesa ali rolke) je dovoljen le, če so zloženi, pospravljeni v ustrezni torbi in če so ves čas vožnje pod nadzorom.Osebje avtobusa lahko po lastni presoji prepove prevoz torb, za katere meni, da so prevelike ali da lahko ogrožajo varnost med vožnjo ali varnost potnikov.Nikoli ni dovoljen prevoz koles ali skirojev brez spremstva in prav tako ni dovoljeno zasedati drugih sedežev, poleg lastnega.

  Na PRIMESTNIH AVTOBUSIH:
  dovoljen je brezplačen prevoz enega kolesa na potnika do zapolnitve razpoložljivega prostora v prtljažnem prostoru ali na zunanjem nosilcu ali prikolici za kolesa.
  Kolesa, ki niso zložljiva, se načeloma sme prevažati le na zunanjih nosilcih ali prikolicah, če so predvideni.Zložljiva kolesa je treba pospraviti v prtljažni prostor, kjer morajo biti shranjena v namenskih torbah, na avtobus pa se jih sme natovoriti oziroma z njega raztovoriti le, če je dovolj prostora za zagotovitev varnosti in ustreznega prehoda za pešce in promet. Velikosti torbe lahko presegajo največje dovoljene mere običajne prtljage (70 x 50 x 30 cm)
  Prevoz koles na primestnih avtobusih je možen le po vnaprejšnji rezervaciji, najmanj 48 ur pred želeno uro prevoza, z navedbo vstopne in izstopne postaje (brez rezervacije storitev ni zagotovljena), na elektronski poštni naslov območnih prevoznih podjetij:
  segreteria@aptgorizia.it
  prenotazioni@atap.pn.it
  info@arrivaudine.it
  Na nosilcu za kolesa in v prtljažnem prostoru je dovoljeno prevažati le navadna kolesa za eno osebo, ne pa električnih.

  Navadne skiroje je dovoljeno prevažati brezplačno, vendar morajo biti zloženi, zaprti v torbi in shranjeni v prtljažnem prostoru do zapolnitve razpoložljivega prostora.

  Električne skiroje in električne rolke je na primestnih avtobusih dovoljeno prevažati brezplačno, vendar morajo biti pospravljeni v posebni torbi in shranjeni v prtljažnem prostoru, če je predviden, do zapolnitve razpoložljivega prostora; pred shranjevanjem električnega skiroja ali rolke v prtljažni prostor mora lastnik odstraniti baterijo in jo hraniti pri sebi vso pot. V nobenem primeru v prtljažnem prostoru ni dovoljeno prevažati osebnih prevoznih sredstev, iz katerih ni mogoče odstraniti baterije. Če avtobus nima prtljažnega prostora ali če baterije ni mogoče odstraniti, se uporabijo določbe, ki veljajo za mestni promet.

  CENE za prevoz koles in skirojev:

  • na primestnih avtobusih ni potrebne dodatne vozovnice;
  • na mestnih avtobusih je treba kupiti dodatno enosmerno vozovnico, če torba s kolesom ali skirojem presega mere standardne prtljage (mere so navedene v rubriki Prevoz prtljage na tej strani in v 12. členu ).

  POZOR:

  • tandemska kolesa, tovorna kolesa, ležeča kolesa, električna kolesa in kolesa z električno podporo ter druga podobna vozila so vselej izključena iz prevoza;
  • prevoz več kot enega kolesa ali drugega osebnega prevoznega sredstva ni dovoljen;
  • prevoz koles in skirojev je dovoljen do zapolnitve razpoložljivega prostora;
  • v primeru neugodnih vremenskih ali varnostnih razmer lahko osebje avtobusa po lastni presoji zavrne prevoz koles;
  • če želite koristiti storitev prevoza koles ali drugega osebnega prevoznega sredstva, ga morate natovoriti in raztovoriti sami in na lastno odgovornost, pri tem pa poskrbeti, da je kolo (ali drugo vozilo), pravilno nameščeno in pritrjeno v ustreznih ležiščih
  • TPL FVG ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno kolesom ali drugim osebnim prevoznim sredstvom med prevozom. Za kakršno koli škodo, povzročeno premoženju podjetja ali drugim osebam ali stvarem med natovarjanjem in raztovarjanjem koles ali med vožnjo zaradi nepravilne namestitve/pritrditve kolesa, bo TPL FVG zahtevala odškodnino s strani potnika.

  ****************************************************************************************

  Kolo-bus - s kolesom na avtobus in motorno ladjo na odkrivanje lepot Furlanije - julijske krajine.
  Storitev kolo-bus je namenjena kolesarskim turistom in športnim navdušencem za pomikanje po deželnem ozemlju skupaj s svojim kolesom na primestnih avtobusih, ki to storitev ponujajo, in poleti na motornih ladjah.
  Odkrijte več o storitvi kolo-bus

  Avtobusi TPL FVG, ki so označeni z ustrezno ikono, ponujajo brezplačno povezavo Wi-Fi. Za uporabo povezave Wi-Fi je treba ob prvem dostopu sprejeti predlagane pogoje uporabe.

  Uporabnik storitve Wi-Fi TPL FVG se zavezuje:

  • da ne bo uporabljal storitve v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi in zlasti, da si prek storitve ne bo izmenjeval podatkov, informacij in večpredstavnostnih vsebin v nasprotju z zakonom o avtorskih pravicah ali drugih pravicah intelektualne ali industrijske lastnine;
  • da ne bo uporabljal orodij, ki bi lahko negativno vplivala na delovanje mreže;
  • da ne bo uporabljal orodij, ki bi lahko kršila pravico do zasebnosti drugih uporabnikov;
  • da prek mreže ne bo razširjal virusov, zlonamerne programske opreme ali drugih programov, ki bi bili škodljivi ali moteči za druge uporabnike mreže;
  • da prek mreže ne bo razširjal žaljivih, obrekljivih, obscenih, nespodobnih slik, sporočil ali drugih večpredstavnostnih vsebin, ki spodbujajo nasilje ali ogrožajo dostojanstvo in pravice oseb;
  • da ne bo razširjal neželenega tržnega ali oglaševalskega materiala;
  • da ne bo poškodoval ali uničil podatkov ali naprav drugih oseb oziroma da brez dovoljenja ne bo poskušal dostopati do njih.

  V primeru kršenja zgoraj navedenih določb lahko TPL FVG prekine zagotavljanje storitve.

  Podjetje v nobenem primeru ne more biti odgovorno za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje nacionalnih ali evropskih predpisov ali standardov s strani uporabnika v zvezi z uporabo storitve ali z varovanjem zaupnih podatkov.

 • VAŠA VARNOST

  Pravila vedenja na vozilih

  VAŠA VARNOST

  Na vozilu

  Na vozilih TPL FVG se morajo vsi potniki vesti vljudno in civilizirano, tako da ne motijo drugih potnikov in ne povzročajo škode na vozilih.

  Na vseh vozilih TPL FVG je kajenje prepovedano, vključno z elektronskimi cigaretami.

  Za zagotovitev lastne varnosti na vozilu in varnosti drugih potnikov

  • Pripnite varnostne pasove na vozilih, kjer so predvideni, pri tem pa upoštevajte navodila osebja ali posebne napise ali oznake.
  • Pri uporabi elektronske opreme (pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, prenosnih konzol ipd.) bodite spoštljivi do drugih potnikov in voznika ter znižajte glasnost zvonjenja.
  • Obvestite voznika ali osebje podjetja o situacijah ali dogodkih, ki lahko ogrozijo varnost med vožnjo oziroma varnost potnikov.
  • Odstopite sedež vojnim in drugim invalidom ter pomagajte invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, starejšim, nosečnicam in osebam z otroki.
  • Držite se za namenske ročaje na vozilih, kjer je predvidena vožnja stoje, izogibajte se vedenju oziroma dejanjem, ki lahko ogrozijo vožnjo ali varnost med potjo in varnost potnikov.

  Osebje podjetja vam lahko po lastni presoji zavrne vstop v vozilo oziroma vas odstrani iz vozila brez vsakršnega povračila ali odškodnine, brez poseganja v kakršno koli civilno in kazensko odgovornost ter posledice, če:

  • s svojim vedenjem motite druge potnike ali povzročate nelagodje na vozilih, povzročate škodo vozilu, osebam ali prevažanim predmetom;
  • ne upoštevate navodil osebja TPL FGV v zvezi s spoštovanjem postopkov in pravil med vožnjo;
  • ogrožate varnost med vožnjo.  

  Za vašo varnost. Pogosta vprašanja

  Česa se ne sme početi na vozilu?

  • Vstopiti na vozilo ali iz njega izstopiti pri drugih vratih od predpisanih, z izjemo oseb z omejeno mobilnostjo ter oseb z motnjami vida;
  • zasedati več kot en sedež za vsako vozovnico;
  • namerno ovirati dostop do izhodov, vhodov ali prehodov na vozilu;
  • nagibati se skozi okna ali metati predmete iz vozila;
  • vstopati v voznikovo kabino, ne glede na to, ali je voznik v njej ali ni, ter motiti voznika in odvračati njegovo pozornost;
  • sprožati naprave za odpiranje vrat v sili ali kakršne koli druge varnostne naprave, če to ni dejansko potrebno;
  • uničiti, umazati ali kakorkoli poškodovati vozila TPL FVG (avtobusi, motorna ladja, tramvaj);
  • spreminjati, trgati, odstranjevati ali z napisi ali grafiti poškodovati dekoracije, oglase, obvestila in sporočila o delovanju storitve na vozilih TPL FVG;
  • izvajati dejavnosti oglaševanja, trženja ali obveščanja, vključno s tistimi v dobrodelne namene, brez izrecnega dovoljenja TPL FVG ali podjetij iz konzorcija;
  • snemati v vozilih brez izrecnega dovoljenja TPL FVG ali podjetij iz konzorcija in v vsakem primeru ob upoštevanju predpisov o varstvu zasebnosti potnikov in osebja podjetja;
  • beračiti ali kakor koli drugače prositi miloščino.

  Kdaj ne smete vstopiti na vozilo?

  • Če nosite nespodobna oblačila;
  • če ste pod vplivom alkohola ali ste v takšnem psihofizičnem stanju, da ogrožate lastno varnost in varnost drugih potnikov ter varnost vožnje ali povzročate nelagodje v vozilu;
  • če ste ranjeni ali poškodovani ali ste v slabem psihofizičnem stanju in niste bili deležni ustrezne zdravniške oskrbe, ki bi omejila učinke poškodbe;
  • v primeru patološkega stanja kot posledice nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s stikom med ljudmi ali po zraku, brez uporabe ustreznih medicinskih pripomočkov in opreme za preprečevanje širjenja okužbe.

  Česa ne smete vzeti s seboj v vozilo?

  • Pijače ali živil v razsutem stanju, če niso ustrezno shranjeni v vrečkah, nakupovalnih vozičkih ali drugih temu namenjenih vsebnikih, pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo splošni prevozni pogoji;
  • orožja* ali nevarnih naprav oziroma takih, ki lahko povzročijo poškodbe, vključno z neprimernim orožjem, kot so kovinski kiji, cevi, verige, žeblji ali krogle;
  • nevarnih, škodljivih, dražilnih, vnetljivih, eksplozivnih ali neprijetno dišečih snovi, izdelkov ali materialov oziroma predmetov ali ovojev, ki po brezprizivni presoji osebja podjetja, zaradi velikosti, oblike ali značaja lahko ogrožajo varnost potnikov ali povzročijo poškodbe vozila;

  * z izjemo pripadnikov državne in območne policije, imetnikov rednega orožnega lista in oseb, ki so za to pooblaščene v skladu s prečiščenim besedilom Zakona o javni varnosti.

  Za zagotovitev varnosti ljudi in vožnje, deluje na vseh mestnih avtobusih, tramvajih na relaciji Trst-Opčine in na nekaterih primestnih avtobusih istem video nadzora, ki zajema notranjost in zunanjo sprednjo stran vozila. Oprema in posnetki se uporabljajo ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja obdelave osebnih podatkov in na podlagi posebnih dogovorov s pristojnimi območnimi prefekturami.

  Posnetke sistemov video nadzora na vozilih se lahko uporabi tudi v boju proti izogibanju plačevanja vozovnic.

  Vsi zaposleni TPL FVG in zaposleni štirih konzorcijskih partnerjev imajo identifikacijske tablice ali imenske tablice, ki omogočajo njihovo prepoznavnost.

  Pooblaščeno osebje z identifikacijsko tablico ima vlogo uradne osebe in lahko preverja tako veljavnost vozovnic kot tudi upoštevanje določb pravilnika.

  Vsak potnik je na zahtevo kontrolnega osebja po zakonu dolžan pokazati vozovnico in osebni dokument. 

  Če nima vozovnice ali se ugotovijo druge nepravilnosti, lahko kontrolno osebje izreče kazen.

  Dejavnosti kontrole, preprečevanja, preverjanja in izreka kazni se lahko izvajajo v vozilih ali na vmesnih ali končnih postajah, ob vstopu na avtobus ali izstopu z njega.

  Podrobne informacije o kaznih so na voljo v ustrezni rubriki

  V primeru prometne nesreče v avtobusnem ali železniškem prometu, v kateri so udeležena vozila TPL FVG, vam podjetje zagotavlja ustrezno pomoč v celotnem omrežju.

  V primeru nesreče ali okvare, ki onemogoča nadaljevanje vožnje, lahko izkoristite nadomestni prevoz za nadaljevanje poti ali prevoz do najbližje postaje izmenjave prometa.

  V primeru izgube ali poškodbe invalidskega vozička za invalide ali osebe z omejeno mobilnostjo ali drugih pripomočkov za gibanje in pomoč potnikom, vam v primeru dokazane odgovornosti TPL FVG povrne škodo in priskrbi nadomestni invalidski voziček, da lahko nemoteno nadaljujete pot.

  Nudenje pomoči nikoli ne pomeni priznanja odgovornosti s strani podjetja.

 • UČENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI

  Pravila za koriščenje ugodnosti za učence, dijake in študente

  UČENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI

  Imate status učenca, dijaka ali študenta? Vozni park TPL FVG lahko izkoristite za pot v šolo ali na fakulteto po posebni, znižani ceni.In ne le to. Če imate stalno prebivališče v Furlaniji - Julijski krajini, ste upravičeni do »Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK«, ki je bila uvedena na pobudo Dežele FJK in omogoča prihranek pri nakupu letne šolske terminske vozovnice v višini 50 %.

  Šolski prevozi potekajo v skladu z uradnim koledarjem, ki ga objavi Dežela Furlanija - Julijska krajina. Šolsko terminsko vozovnico je mogoče kupiti od avgusta dalje.

  Kdo lahko zaprosi za terminsko vozovnico za učence, dijake in študente?
  Zanjo lahko zaprosijo učenci osnovnih šol, dijaki in študenti do starosti največ 26 let.

  Kdo lahko zaprosi za terminsko vozovnico za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?
  Učenci, dijaki in študenti s stalnim prebivališčem na deželnem ozemlju, ki so vpisani v osnovno, srednjo, visoko šolo ali fakulteto do starosti največ 26 let.
  Vse zahteve, ki jih narekujejo predpisi, so navedene v rubriki Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK na spletni strani Dežele FJK.
  Terminska vozovnica za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK, je na voljo tako za mestni (celotno omrežje ali le posamezna linija) kot za primestni promet, brez potrebe po menjavi občine ali prestopu več linij. Edini pogoj je, da je upravičenec redno vpisan v enega od šolskih zavodov in da za pot v šolo koristi prevozne storitve TPL.

  Katere storitve je mogoče koristiti z uporabo terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?
  Glavna relacija mora biti nujno povezana s prevozi šola-dom, vendar pa ima šolska terminska vozovnica vedno neomejene vožnje, vključno s prazniki in šolskimi počitnicami , na primestni liniji in vmesna postajališča na poti, ali na mestni liniji ali na mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici, brez omejitev v okviru njene veljavnosti.

  Vožnja po mestu (mestni prevoz):
  mreža, ki jo lahko koristite, je sestavljena iz mestnih avtobusnih linij vašega mesta in posebnih šolskih linij.
  Vožnja po deželnem ozemlju (primestni promet):
  Primestni promet zagotavlja prevoz od vaše vstopne postaje (v bližini vašega doma) do šolskega središča, katerega del je šolski zavod, ki ga obiskujete (povratna vožnja).
  Za pravočasen prihod v šolo bo morda potrebno prestopiti na poseben minibus in enako na poti domov. Potrebna je lahko kombinirana mestna in primestna vozovnica.

  Kako zaprositi za subvencijo za učence, dijake in študente, s stalnim prebivališčem v FJK?
  Vse informacije za predložitev samopotrdila za vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice so na voljo na strani Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK

  Ali ste študent, vendar ne koristite ugodnosti, ki jih ponuja terminska vozovnica za učence, dijake in študente stanujoče v FJK?
  Deželna agencija za pravico do visokošolskega izobraževanja (Ardiss) ponuja študentom možnost subvencioniranega plačila terminskih vozovnic TPL FVG tako za mestni kot za primestni avtobusni promet.
  Subvencija za študente fakultet, konservatorijev ali visokih strokovnih šol v skladu z zahtevami, ki jih določa Ardiss, predstavlja 30 % znižanje cene šolske terminske vozovnice (10 mesecev) ali letne terminske vozovnice in 20 % znižanje cene mesečne terminske vozovnice za primestni promet, celotno omrežje mestnega prometa ali za kombinacijo obeh.
  Za podrobnejše informacije:
  ARDISS
  www.ardiss.fvg.it

  Kako kupiti »šolsko terminsko vozovnico«?
  Kliknite TUKAJ za dostop do rubrike Terminske vozovnice

  Kako kupiti terminsko vozovnico za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?
  Kliknite TUKAJ za dostop do rubrike Terminske vozovnice

 • INVALIDI IN OSEBE Z OMEJENO MOBILNOSTJO

  Pravila in ugodnosti za osebe z omejeno mobilnostjo

  INVALIDI IN OSEBE Z OMEJENO MOBILNOSTJO

  TPL FVG si prizadeva za zagotavljanje mobilnosti invalidnim osebam.

  Invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo so:

  • osebe, ki zaradi bolezni ali invalidnosti za premikanje uporabljajo invalidski voziček
  • osebe s prizadetostjo okončin ali težavami pri hoji
  • slepi in slabovidni
  • gluhi in osebe z motnjami sluha
  • osebe s potrjeno motnjo v duševnem razvoju

  Invalidne osebe imajo pravico do znižane cene vozovnice: Vse informacije so na voljo v rubriki POSEBNE CENE

  Prevoz slepih in slabovidnih oseb

  Na mestnih avtobusih so nameščene elektronske naprave, ki omogočajo prepoznavanje linije in klica s strani slepih in slabovidnih.
  Osebam z omejeno mobilnostjo ter slepim in slabovidnim, ki so prepoznavni po beli palici, je vstop na avtobus in izstop z njega vselej dovoljen tudi na drugih vratih, ne le na tistih, ki so za to predpisana.

  Prevoz oseb z omejeno mobilnostjo

  Avtobusi TPL FVG, ki so opremljeni s klančino, dvigalom ali mobilno ploščadjo za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, imajo v notranjosti poseben prostor, namenjen invalidskim vozičkom, s čimer so zagotovljeni najvišji varnostni standardi. Vozila in prostori, ki so temu namenjeni, so jasno označeni z ustreznim logotipom.  

  Samostojen vstop v vozila in izstop iz njih (brez spremljevalca) je mogoč le na postajališčih, ki imajo ustrezen pločnik in so odobreni s strani pristojnih organov, oziroma tam, kjer je mogoča varna uporaba klančin, dvigal ali mobilnih ploščadi, ki jih krmili in nadzira osebje podjetja.

  Na postajališčih, kjer ti pogoji niso v celoti ali so le delno izpolnjeni, je vstop oziroma izstop invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo na invalidskem vozičku mogoč le, kjer prostor in infrastruktura to omogočata, ob pomoči spremljevalca in pod njegovo izključno odgovornostjo.

  Na motornih ladjah:

  • Prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo je dovoljen le na podlagi predhodnega soglasja kapitana, ki ga izda po oceni splošnih potovalnih razmer.
  • Prevoz invalidskih vozičkov in ortopedskih pripomočkov za invalidne osebe je brezplačen.
  • Invalidske vozičke in ortopedske pripomočke je treba shraniti po navodilih kapitana na tako mesto, kjer ne ovirajo gibanja in ne ogrožajo varnosti potnikov ali plovbe.

  Na tramvaju Trst - Opčine

  • Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo invalidski voziček, ne morejo uporabljati tramvaja, saj zgradba vozil in postajališč fizično onemogoča varen vstop, izstop in prevoz. Za podrobnejše informacije si oglejte rubriko Posebna pravila za tramvajsko progo

  Varnost med vožnjo za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo

  • Na avtobusu se morajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo pomakniti na prostor, ki je posebej pripravljen in označen z ustreznim logotipom ter se pripeti z zadrževalnimi sistemi, če so ti predvideni.
  • Voznika je treba pravočasno obvestiti o želenem izstopnem postajališču. Voznik ustavi vozilo na postajališču ali pa potnika obvesti, da želeno postajališče ni dostopno ali ne omogoča varne uporabe ploščadi.
  • V primeru, da so postajališča zasedena s parkiranimi vozili, ki onemogočajo dostop avtobusa do pločnika, ali če stanje vozila ali postajališča ne omogoča varnega vstopa, izstopa ali prevoza oseb z omejeno mobilnostjo, lahko TPL FVG zavrne prevoz, vstop ali izstop le-teh.
  • Če je prostor, ki je namenjen invalidom in označen z ustreznim logotipom, že zaseden z drugimi osebami na invalidskih vozičkih, ali če je število potnikov na avtobusu tako, da ne omogoča varnega prevoza dodatnih potnikov, lahko osebje avtobusa prosi, da oseba počaka naslednji avtobus.
  • Potniki, ki uporabljajo pripomočke za hojo ali ortopedske pripomočke, ne potrebujejo dodatne vozovnice. Za potnike, ki uporabljajo pripomočke za hojo ali ortopedske pripomočke, ni predvidena uporaba ploščadi.
  • Prisotnost oseb z motnjami gibanja ali oseb z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo pripomočke za hojo ali ortopedske pripomočke, nikakor ne sme ogrožati varnosti potnikov kot tudi ne premikanja potnikov znotraj vozila.
  • Osebam z omejeno mobilnostjo ter slepim in slabovidnim, ki so prepoznavni po beli palici za orientacijo, je vstop na avtobus in izstop z njega vselej dovoljen tudi na drugih vratih, ne le na tistih, ki so za to predpisana.

  Prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo je lahko omejen:

  • zaradi izpolnjevanja varnostnih zahtev, ki jih narekujejo predpisi ter zahtev zdravja in varnosti, ki jih določajo pristojni organi;
  • kadar zgradba vozila, infrastrukture, postajališč ali postaj fizično onemogoča varen vstop, izstop ali prevoz invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo.

  Prevoz z električnimi invalidskimi vozički oziroma takrat, kadar skupna teža uporabnika, invalidskega vozička in morebitnih drugih medicinskih pripomočkov na njem presega 300 kg, ni nikoli dovoljen.

 • POMORSKI PREVOZ

  Posebna pravila za pomorske povezave

  POMORSKI PREVOZ

  Vsi potniki v pomorskem prometu so podrejeni poveljstvu kapitana motorne ladje, ki ima vse pristojnosti in pravice, ki jih določa Zakonik o plovbi, zato je treba vselej upoštevati navodila osebja na krovu.

  Vkrcanje, vožnjo na krovu in izkrcanje potnikov urejajo italijanski zakon, ta pravilnik ter pravila in navodila, ki jih narekuje kapitan plovila.

  • Na motornih ladjah ter v bližini mest vkrcanja in izkrcanja se je treba vesti skrajno previdno in vestno, skrbeti je treba za lastno varnost in varnost spremljanih oseb, zlasti v neugodnih vremenskih razmerah in razmerah na morju.
  • Otroci, mlajši od 12 let, morajo potovati v spremstvu odrasle osebe.
  • Prepovedano je poskusiti se vkrcati ali izkrcati med manevriranjem plovil oziroma pred privezom.
  • TPL FVG ne odgovarja za škodo, povzročeno potnikom in njihovi prtljagi zaradi nepazljivosti, neupoštevanja pravil, ki veljajo na ladji, ali navodil kapitana.
  • V primeru megle ali slabih vremenskih razmer in razmer na morju se lahko storitev prevoza po presoji kapitana spremeni ali prekine; kapitan ladje ima pravico, da zaradi varnosti potnikov prekine plovbo, zmanjša hitrost ali se ustavi na mestih, ki v programu plovbe niso predvidena.

  Pravila za zagotovitev vaše varnosti na motornih ladjah

  • Število potnikov, ki se lahko vkrcajo na posamezno motorno ladjo, nikoli ne sme presegati nosilnosti, ki je navedena na plovilu in je določena v Italijanskem pomorskem registru. Kapitan mora preprečiti vkrcanje oziroma zahtevati izkrcanje potnikov, ki presegajo dovoljeno nosilnost, in ne sme izpluti, dokler ti ne zapustijo plovila.
  • Sedeža na ladji ni mogoče rezervirati; v primeru prevelikega števila potnikov ali slabih vremenskih razmer in razmer na morju lahko kapitan prepreči vkrcanje potnikom tudi, če imajo veljavno vozovnico.
  • Vkrcanje potnikov, ki kažejo znake hudih bolezni oziroma takih, ki so nevarne za varnost plovbe ali zdravje oseb na krovu, morajo odobriti zdravstvene službe.
  • Potniki, katerih zdravstveno stanje je tako, da se jim potovanje odsvetuje, morajo predložiti zdravniško potrdilo, ki jim dovoljuje potovanje.
  • Potniki, ki so očitno vznemirjeni ali pod vplivom alkohola, se ne smejo vkrcati.
  • Prepovedano je vkrcanje potnikov, ki imajo pri sebi orožje, strelivo, eksploziv, gorivo ali druge nevarne ali vnetljive snovi.
  • Prevoz hišnih ljubljenčkov je dovoljen ob upoštevanju Splošnih prevoznih pogojev, ki so na voljo v rubriki Prevoz hišnih ljubljenčkov.

  Za zagotovitev varnosti in rednosti linije je na krovu prepovedano:

  • kajenje, vključno z elektronskimi cigaretami;
  • uživanje alkoholnih pijač ali drugih psihoaktivnih snovi in poživil;
  • sprožanje naprav na krovu, gasilnih aparatov in reševalne opreme ali nepooblaščeno poseganje vanje;
  • tekanje, nagibanje čez krov, plezanje čez ograje in zadrževanje v prostorih, ki niso namenjeni potnikom;
  • metanje predmetov ali odpadkov z ustavljene motorne ladje ali med vožnjo.  

  Prevoz prtljage na motornih ladjah

  Dovoljen je brezplačen prevoz 1 kosa prtljage, katere najdaljša stranica ne presega 70 cm, vsota dveh krajših stranic pa ne presega 85 cm. Za prtljago, ki presega navedene mere, je potrebna vozovnica v enakem znesku, kot vozovnica za kolesa.

  • Za prtljago je treba vselej pridobiti dovoljenje za vkrcanje s strani kapitana, ki lahko po lastni presoji prepove prevoz prtljage, za katero meni, da je prevelika ali da lahko ogroža varnost med vožnjo ali varnost potnikov.
  • Med prtljago se ne sme shranjevati nevarnega, škodljivega ali vnetljivega blaga ali snovi. V primeru škode, povzročene osebam ali predmetom zaradi prtljage ali njene vsebine, lahko TPL FVG zahteva od potnika povračilo stroškov
  • Prtljago je treba shranjevati na ustreznih mestih pod sedežem, v kolikor so predvidena, ali na mestih, ki jih določi kapitan, kjer ne ovira gibanja in nikakor ne ogroža varnosti potnikov in plovbe.
  • Dovoljeni so največ trije kosi prtljage na posameznega potnika, tudi če ustrezajo predpisanim meram.
  • Prevoz prtljage brez spremstva ni nikoli dovoljen.  

  Osebe z motnjami gibanja

  • Prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo je dovoljen le na podlagi predhodnega soglasja kapitana, ki ga izda po oceni splošnih potovalnih razmer.
  • Prevoz invalidskih vozičkov in ortopedskih pripomočkov za invalidne osebe je brezplačen.
  • Invalidske vozičke in ortopedske pripomočke, v kolikor jih je dovoljeno vzeti na krov, je treba shraniti po navodilih kapitana na tako mesto, kjer ne ovirajo gibanja in ne ogrožajo varnosti potnikov ali plovbe.

  Otroci in otroški vozički

  • Predšolske otroke je treba držati v naročju in jih vso pot nadzirati. Otroške vozičke je treba na krovu zložiti in shraniti po navodilih kapitana na tako mesto, kjer ne ovirajo gibanja in ne ogrožajo varnosti potnikov ali plovbe.
  • Prevoz otroških vozičkov je brezplačen.
  • Za otroke do dopolnjenega 10. leta starosti v spremstvu družinskega člana (biološki starši, rejniki, stari starši, bratje in sestre po dopolnjenem štirinajstem letu starosti), ki ima veljavno vozovnico, je vožnja brezplačna. Na zahtevo kontrolnega osebja TPL FVG je treba starost mladoletnih oseb dokazati z veljavnim osebnim dokumentom.

  Prevoz koles

  • Na krovu motornih ladij je dovoljeno prevažati le eno kolo na potnika do porabe vseh predvidenih mest za kolesa po presoji kapitana.
  • Kolesa je treba postaviti na ustrezne nosilce tako, da ne ovirajo plovbe ali varnosti potnikov. Vsak potnik mora natovoriti in raztovoriti kolo sam in na lastno odgovornost.
  • Cene prevoza koles so na voljo v rubriki Cene.
  • Na motornih ladjah ni dovoljeno prevažati tandemskih koles, tovornih koles, ležečih koles, triciklov, električnih koles in koles z električno podporo, kadar ta po presoji kapitana zaradi svoje oblike, teže ali velikosti lahko ogrožajo varnost potnikov ali varnost vožnje.

  Pravilna na ladjah - celoten dokument

  Pravilnik za ladijski prevoz

 • TRAMVAJ TRST - OPČINE

  Posebna pravila za tržaški tramvaj

  TRAMVAJ TRST - OPČINE

  Storitev je začasno ukinjena.

  Za tramvajsko progo Trst - Opčine veljajo splošni prevozni pogoji TPL FVG, z izjemo naslednjih točk, ki se nanašajo na otroške vozičke, invalidske vozičke za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ter kolesa:  

  • Vožnja z odprtimi otroškimi vozički ni dovoljena. Otroške vozičke se sme prevažati zložene in zaprte pod pogojem, da po presoji voznega osebja ne ogrožajo varnosti potnikov in ne ovirajo gibanja po notranjosti vozila.
  • Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo invalidski voziček, ne morejo uporabljati tramvaja, saj zgradba vozil in postajališč fizično onemogoča varen vstop, izstop in prevoz.
  • Dovoljen je prevoz 1 kolesa na potnika do zapolnitve razpoložljivega prostora na ustreznih strukturah, ki so nameščene na vozilih, ob plačilu posebne vozovnice.
  • Otroke do dopolnjenega 14. leta starosti mora pri prevozu kolesa spremljati odrasla oseba.
  • Prevoz tandemskih koles, električnih koles in koles z električno podporo, tovornih koles, nagnjenih koles in triciklov ni dovoljen.
  • Ob neugodnih vremenskih ali varnostnih razmerah lahko osebje avtobusa po lastni presoji zavrne prevoz koles.
  • Kolo se sme natovoriti in raztovoriti na končnih postajah, le v smeri Opčin pa tudi na vmesnih postajah, skladno z varnostnimi zahtevami, ki so povezane z obratovanjem.
  • Koles ni dovoljeno natovarjati ali raztovarjati na linijah, ki vozijo proti Oberdankovemu trgu ter na postajališčih Obelisk in Zgornja Škorklja.
  • Potniki morajo kolesa natovarjati in raztovarjati sami in pod lastno odgovornostjo, pri tem pa se morajo prepričati, da so pravilno nameščena in pritrjena v ustreznih ležiščih.
  • Potniki odgovarjajo za morebitno škodo, povzročeno osebam ali stvarem med nakladanjem in razkladanjem koles ali med prevozom zaradi nepravilne namestitve ali pritrditve kolesa.

  Na tramvajski progi, ki je izrecno označena, je v navedenih terminih ob sobotah in nedeljah dovoljen prevoz koles tudi v notranjih prostorih ob voznikovi kabini, ki so posebej v ta namen opremljeni, vendar le do zapolnitve predvidenih mest.

Show main menu