Ceniki

TERMINSKE VOZOVNICE

Ali pogosto potujete po deželnem ozemlju zaradi dela ali študija? TPL FVG ponuja različne vrste terminskih vozovnic, ki lahko zadostijo najrazličnejšim potrebam po mobilnosti.

Terminska vozovnica velja le ob predložitvi izkaznice, ki dokazuje istovetnost uporabnika in njegovo upravičenost do terminske vozovnice.

V primeru kontrole je treba pokazati oba dokumenta. V primeru spletnega nakupa je treba terminsko vozovnico pokazati prek aplikacije TPL FVG ali prek rubrike spletnega mesta www.tplfvg.it, ki je na voljo tudi v mobilni različici.

IZKAZNICA, KI DOKAZUJE ISTOVETNOST UPORABNIKA IN NJEGOVO UPRAVIČENOST DO TERMINSKE VOZOVNICE: KONTROLE IN VARNOST

Vaša terminska vozovnica, ne glede na rok trajanja veljavnosti in način nakupa, velja le ob predložitvi izkaznice, ki dokazuje vašo istovetnost in upravičenost (v nadaljnjem besedilu izkaznica), katero vam izda TPL FVG in jo morate predložiti v primeru kontrole skupaj z odrezkom.

 • Ta izkaznica je osebna in ni prenosljiva ter velja 5 let od datuma izdaje.
 • Če med kontrolo nimate pri sebi izkaznice, bodo zoper vas uporabljene upravne kazni v skladu s Splošnimi prevoznimi pogoji.
 • Če v 5 dneh po kontroli dokažete, da razpolagate z izkaznico (ki je bila izdana pred datumom kontrole), vam kazni ni treba plačati.
 • Izkaznice, ki so jih potnikom predhodno izdala posamezna podjetja iz konzorcija, ostanejo veljavne do roka zapadlosti.

Vrste terminskih vozovnic

Veljavnost: 15 zaporednih dni v obdobju, navedenem na vozovnici

MESTNI

Redna vozovnica za neomejeno število voženj na posamezni liniji ali na celotnem mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici.

PRIMESTNI

 • neomejeno število voženj
 • 5 dni v tednu, veljavna za 2 vožnji dnevno (povratna vožnja).

veljajo na liniji, ki je navedena na vozovnici

KOMBINIRANI

Enotna terminska vozovnica za mestni in primestni promet na liniji, ki je navedena na vozovnici.

Veljavnost: koledarski mesec

MESTNI

 • Redna vozovnica za neomejeno število voženj
 • Obdobja z manjšim povpraševanjem po javnem linijskem prevozu potnikov: neomejene vožnje izključno v določenih obdobjih dneva: Pordenone, Videm in Gorica: od 10.00 do konca dneva; Trst: od 5.00 do 7.00 in od 21.00 do konca dneva

vozovnice so veljavne na posamezni liniji ali na celotnem mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici.

PRIMESTNI

 • Redna vozovnica za neomejeno število voženj
 • 5 dni v tednu po izbiri, veljavna za 2 vožnji dnevno
 • 3 dni v tednu po izbiri za 2 vožnji dnevno Ta terminska vozovnica je namenjena za zaposlene za krajši delovni čas. Za njeno pridobitev je potrebno samopotrdilo o krajšem delovnem času po navpični pogodbi. 

veljajo na liniji, ki je navedena na vozovnici

KOMBINIRANI

Enotna terminska vozovnica za mestni in primestni promet na liniji, ki je navedena na vozovnici.

Veljavnost: 12 zaporednih koledarskih mesecev  

MESTNI

 • Redna vozovnica za neomejeno število voženj
 • Obdobja z manjšim povpraševanjem po javnem linijskem prevozu potnikov: neomejeno število voženj izključno v določenih obdobjih dneva: Pordenone, Videm in Gorica: od 10.00 do konca dneva; Trst: od 5.00 do 7.00 in od 21.00 do konca dneva
 • Ranljive skupine, Deželni zakon št. 23/2007, 34. člen

Vozovnice so veljavne na posamezni liniji ali na celotnem mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici.

PRIMESTNI

 • Redna vozovnica za neomejeno število voženj
 • Ranljive skupine, Deželni zakon št. 23/2007, 34. člen

veljajo na liniji, ki je navedena na vozovnici.

KOMBINIRANI

Enotna terminska vozovnica za mestni in primestni promet na liniji, ki je navedena na vozovnici.

Veljavnost: 10 mesecev, od septembra do junija ali od oktobra do julija. Za prejem te terminske vozovnice ni treba biti šolar in prav tako ni starostnih omejitev.

MESTNI

Redna vozovnica za neomejeno število voženj na posamezni liniji ali na celotnem omrežju.

PRIMESTNI

Redna vozovnica za neomejeno število voženj, veljavna na liniji, ki je navedena na vozovnici.

KOMBINIRANI

Enotna terminska vozovnica za mestni in primestni promet na liniji, ki je navedena na vozovnici, z znižano ceno.

Terminska vozovnica, veljavna od 1. maja do uradnega zaključka šolskega leta (odvisno od uradnega deželnega šolskega koledarja).

Imenska vozovnica za 10 do 50 voženj  

Namenjene ranljivim skupinam - 34. člen Deželnega zakona št. 23/2007.

LETNA ZA MESTNI PROMET

Velja 12 zaporednih koledarskih mesecev na celotnem mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici.

TERMINSKA VOZOVNICA ZA CELOTNO DEŽELNO MESTNO OMREŽJE

Štirinajstdnevna, mesečna ali večmesečna vozovnica, ki omogoča koriščenje storitev mestnega potniškega prometa TPL FVG v vseh sedmih mestnih okrožjih (Gorica, Gradež, Lignano, Tržič, Pordenone, Trst in Videm) v mejah veljavnosti same vozovnice.

TERMINSKA VOZOVNICA HINTERLAND

Štirinajstdnevna, mesečna ali večmesečna vozovnica, veljavna za vse deželne storitve v radiju 14 km oziroma znotraj meja tarifnih območij razreda E03 glede na izhodiščno točko, ki jo izbere uporabnik in ki mora obvezno spadati med kraje, ki so vključeni v mestni promet Gorice, Tržiča, Pordenona ali Vidma. Terminska vozovnica za neomejeno število voženj v mejah veljavnosti same vozovnice.

Oglejte si območja in cene:

Pordenone

Videm

Gorica

Tržič

ENOTNA DEŽELNA TERMINSKA VOZOVNICA V RADIJU 50 KM

Štirinajstdnevna, mesečna ali večmesečna vozovnica, veljavna za vse deželne storitve v radiju 50 km oziroma znotraj meja tarifnih območij razreda E07 glede na izhodiščno točko, ki jo izbere uporabnik in ki mora obvezno spadati med kraje, ki so vključeni v mestni promet Gorice, Gradeža, Lignana, Tržiča, Pordenona, Trsta in Vidma.

Oglejte si območja in cene:

Pordenone

Videm

Lignano

Gorica

Gradež

Tržič

Trst

ENOTNA DEŽELNA TERMINSKA VOZOVNICA V RADIJU PREK 50 KM

Štirinajstdnevna, mesečna ali večmesečna vozovnica, ki omogoča koriščenje celotnega deželnega omrežja mestnega in primestnega prometa glede na kraj, ki je vključen v mestni promet in ga uporabnik izbere med Gorico, Gradežem, Lignanom, Tržičem, Pordenonom, Trstom in Vidmom. Terminska vozovnica, namenjena prevozom v radiju prek 50 km, velja za vse primestne povezave na deželnem ozemlju, ki jih zagotavlja TPL FVG. Terminska vozovnica za neomejeno število voženj v mejah veljavnosti same vozovnice.

Oglejte si območja in cene

biglietteria-ico.png

Kje kupiti terminsko vozovnico

ONLINE dalla sezione Acquisto Web: effettua il login o la registrazione, segui la procedura e ricevi il tuo abbonamento!

Na prodajnih mestih TPL FVG na območju:BLAGAJNE CORE, kjer je mogoče kupiti vse vrste vrednostnih in terminskih vozovnic; gre za prodajna mesta, ki ponujajo podporo potnikom na vsem ozemlju in zagotavljajo vse vrste storitev;PRODAJNA MESTA ACTIVE, kjer je mogoče kupiti različne vrste vrednostnih in terminskih vozovnic (z izjemo subvencioniranih po 34. členu).

Kako kupiti terminsko vozovnico in izkaznico

Natisnite in izpolnite obrazec z Vlogo za izdajo izkaznice, ki dokazuje istovetnost uporabnika in njegovo upravičenost do terminske vozovnice ter pojdite na blagajno in s seboj vzemite:

 • 1 novejšo fotografijo, primerno za osebne dokumente
 • kopijo osebnega dokumenta imetnika kartice in prosilca (če je imetnik terminske vozovnice mladoletna oseba).

Izkaznica velja 5 let od datuma izdaje. Po izteku veljavnosti jo je mogoče podaljšati za nadaljnjih 5 let (na enak način, kot pri prvi izdaji).Izkaznica in njeno podaljšanje sta brezplačna. Pri spletnem naročanju izkaznice se zahteva prispevek v višini 5 evrov. V primeru izgube izkaznice se lahko zaprosi za dvojnik, katerega izdaja stane 5 evrov.

Ob oddaji vloge za izdajo izkaznice je mogoče kupiti tudi želeno terminsko vozovnico.

Ob nakupu letne šolske terminske vozovnice morate izpolniti SAMOPOTRDILO in priložiti kopijo osebnega dokumenta polnoletne osebe, ki je njegova podpisnica.

Pri več terminskih vozovnicah znotraj iste družine so predvidene ugodnosti.

Veljavnost terminske vozovnice

Veljavne so:

 • vnaprej izpolnjene terminske vozovnice: NE sme se jih validirati na avtobusu, saj se datum veljavnosti odtisne že ob izdaji
 • terminske vozovnice, ki niso že vnaprej izpolnjene, na katerih so jasno zapisani (brez popravkov, brisanja ali drugih poseganj) ime in priimek imetnika ter obdobje veljavnosti vozovnice: validirati jih JE TREBA ob prvi vožnji, takoj po vstopu na avtobus, na napravah za žigosanje, ki so predvidene na avtobusih in tramvajih Trst-Opčine
 • • subvencionirane terminske vozovnice iz 34. člena Deželnega zakona št. 23 z dne 20. avgusta 2007.

Terminske vozovnice, ki niso validirane, so spremenjene, umazane, raztrgane, prerezane, nečitljive ali take, ki so validirane na drugih mestih od predvidenega, niso veljavne.

Izgubljene, ukradene ali uničene vozovnice se ne povrnejo. V primeru izgube, kraje, uničenja ali poškodovanja elektronsko izdane terminske vozovnice ali izkaznice je mogoče zaprositi za dvojnik, pri čemer je treba kriti morebitne upravne stroške.

Natisnite in izpolnite obrazec Vlogo za izdajo izkaznice, ki dokazuje istovetnost uporabnika in njegovo upravičenost do terminske vozovnice in pojdite na pristojno blagajno z novejšo fotografijo, primerno za osebne dokumente in kopijo osebnega dokumenta imetnika izkaznice in prosilca (če je imetnik terminske vozovnice mladoletna oseba).Izdana vam bo nova izkaznica proti plačilu 5 €.

Pojdite v eno od izpostav TPL, zaprosite za obrazec Nadomestne izjave uradnega potrdila in s kopijo osebnega dokumenta prosilca (polnoletna oseba) boste prejeli dovoljenje za vožnjo za preostali čas veljavnosti terminske vozovnice.

Če ob kontroli s strani našega kontrolnega osebja nimate pri sebi terminske vozovnice, da bi jo lahko pokazali, imate 5 dni časa, da jo prinesete v eno od izpostav. Če se ugotovi, da je terminska vozovnica veljavna (pred datumom kontrole), ste dolžni plačati le upravno kazen v višini 5 evrov.

Show main menu