Podjetje

VODNIK PO STORITVAH

Vodnik po storitvah je informativno orodje za čim boljšo uporabo storitev javnega prevoza potnikov. V njem so objavljeni dejavniki kakovosti storitev, doseženi rezultati in zastavljeni cilji za tekoče leto.  

Vodnik po storitvah je orodje, ki TPL FVG omogoča nenehno izboljševanje kakovosti svojih storitev.

Javni potniški promet je namreč eden od najpomembnejših razlikovalnih in najbolj občutenih elementov nekega prostora; prispeva k izboljšanju kakovosti življenja, k večji dostopnosti obrobnih območij, k oblikovanju navad ter družbenih in kulturnih vzorcev.

Konzorcij TPL FVG se zaveda svoje vloge in odgovornosti ter pri svojih dejanjih in vedenjih spoštuje lokalne vrednote, kulturo in pričakovanja, da bi zaščitil pravice in zadovoljil potrebe občanov ter zagotovil učinkovitost, kontinuiteto in nepristranskost storitev javnega prevoza potnikov.

Vodnik po storitvah ni le informativni dokument, temveč sredstvo komunikacije med podjetjem in svojimi strankami, katerega namen je zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo. Vodnik je model, v katerem so vsako leto zastavljeni cilji in načela, ki uravnavajo vsakodnevno dejavnost podjetja:

  • navaja dejavnike kakovosti storitev,
  • predstavlja dosežene rezultate,
  • zastavlja cilje za tekoče leto.

Konzorcij TPL FVG se zavezuje, da bo pri svojem delu spoštoval bistvena načela:

Enakost in nepristranskost: dostop do storitev je zagotovljen vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost, invalidnost, starost, etnično poreklo, narodnost, vero ali osebna prepričanja.Zagotovljeno mora biti enako obravnavanje tako med različnimi geografskimi območji, kot tudi med različnimi kategorijami uporabnikov. Konzorcij TPL FVG je sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa do storitev in do prometne infrastrukture starejšim in gibalno oviranim.

Kontinuiteta: Konzorcij TPL FVG zagotavlja kontinuiteto in redno zagotavljanje storitev javnega prevoza potnikov, razen v primerih, ko zagotavljanje storitve ali varnost potovanja ogrožajo zunanji dejavniki, neugodne vremenske razmere, naravne nesreče ali drugi vzroki višje sile.

Varnost: je prednostna in neodtujljiva prvina. Zato se konzorcij TPL FVG zavezuje, da bo svojim uporabnikom v vseh razmerah zagotavljal storitve, ki bodo izpolnjevale najvišje standarde varnosti potovanja.

Sodelovanje: v smislu stalne komunikacije s stranko, ki ima pravico dajanja pripomb in nasvetov za izboljšanje storitev, tudi prek predstavniških teles.

Svobodna izbira: v okviru svojih pristojnosti mora TPL FVG občanom zagotoviti pravico do mobilnosti s sprejemanjem pobud za olajšanje in spodbujanje svobodne izbire med različnimi načini prevoza.

Uspešnost in učinkovitost: TPL FVG vsakodnevno sprejema vse ustrezne ukrepe za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti storitev javnega prevoza potnikov.

Kakovost: tehnološke inovacije, modernizacija, okoljska trajnost in osredotočenost na stranke so načela, ki vsak dan navdihujejo zaposlene družbe TPL FVG.

Show main menu